SỰ THAM GIA CỦA TRẺ VÀ GIỚI

  • Mục tiêu: Tăng cường bình đẳng giới và sự tham gia của trẻ để đảm bảo sự công bằng tham gia các hoạt động cho mọi trẻ em, đặc biệt là các trẻ thiệt thòi và chịu ảnh hưởng lớn của sự loại trừ xã hội tại vùng dự án.

  • Chương trình hỗ trợ thiết lập và vận hành 10 nhóm Măng Non các tại 5 trường trung học cơ sở thuộc 5 huyện dự án. Hoạt động hỗ trợ xác định các vấn đề xung quanh có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và sinh hoạt của trẻ, từ đó trẻ tự lên các sáng kiến để giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải. Thông qua đó, hoạt động nâng cao năng lực và tăng cường nhận thức của trẻ về sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động cộng đồng.

    Chương trình cũng tổ chức các hoạt động tập huấn hướng dẫn cho giáo viên để tăng cường nhận thức, hỗ trợ hành động trong việc xác định và giải quyết các vấn đề về giới trong trường học.